Arbejdsmiljøpolitik

Målsætning

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at VINGSTED hotel & konferencecenter kan rekruttere og fastholde en dygtig og fleksibel medarbejderstab.

VINGSTED hotel & konferencecenter arbejder derfor systematisk på at skabe et sikkert og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

VINGSTED hotel & konferencecenter vil derfor - som en integreret del af virksomhedens sociale ansvar - målrettet forbedre arbejdsmiljøindsatsen.

Det betyder, at VINGSTED hotel & konferencecenter vil:

  • overholde alle relevante love og bestemmelser
  • aktivt søge at forebygge alle arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser
  • prioritere arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn
  • tilstræbe et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte
  • motivere medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for egen og for kollegers arbejdsmiljø

Dette forudsætter en systematisk indsats på følgende områder:

  • det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • kulturen på arbejdspladsen, herunder omgangsform
  • det udviklende arbejde med større ansvar og medindflydelse, selvstændighed og variation i arbejdet for den enkelte medarbejder


Ansvar
Alle ansatte på VINGSTED hotel & konferencecenter - ledere og medarbejdere - har en central rolle i de fælles bestræbelser på at skabe, fastholde og udvikle den daglige fokus på arbejdsmiljøet. Uden dette daglige fokus er det i længden ikke muligt at sikre løbende forbedringer af arbejdsmiljøstandarden. Ledernes og medarbejdernes roller kan beskrives i form af en række forventninger og pligter.


Ledelsen

Forventninger
VINGSTED hotel & konferencecenter forventer, at arbejdsmiljøhensyn er indtænkt i alle ledelsesmæssige dispositioner. Det forventes herudover, at alle ledere aktivt engagerer sig i virksomhedens bestræbelser på at forbedre arbejdsmiljøstandarden. Det indebærer, at lederne dels har gjort sig klart, at der påhviler dem et særligt ansvar og dels er bevidst om de særlige ledelsesmæssige muligheder. Det forventes herudover, at lederne åbent medinddrager medarbejderne i arbejdsmiljøindsatsen.


Pligter
Ledelsen er forpligtiget til at sørge for, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige og at alle medarbejdere er instrueret i, hvordan arbejdet skal udføres. Herudover skal lederne sørge for, at sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderne har den fornødne uddannelse og inddrages i ændringer der har indflydelse på arbejdsmiljøet.


Medarbejdere

Forventninger
VINGSTED hotel & konferencecenter forventer, at alle medarbejdere medvirker til at forbedre eget - og kollegers - arbejdsmiljø. Det forventes, herudover, at alle medarbejdere selv er opmærksomme på, hvorvidt de har fået den fornødne instruktion om arbejdets udførelse - og stiller spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Endelig forventes det, at man ikke skaber unødig risiko for sig selv eller for sine kolleger under arbejdets udførelse.


Pligter
Enhver medarbejder har pligt til at følge de anvisninger, der er truffet af ledelsen i samarbejde med medarbejderne for at fremme sikre, gode og udviklende arbejdspladser. Hvis man opdager fejl eller mangler, der kan forringe arbejdsmiljøet, skal man bringe det i orden. Hvis medarbejderen ikke selv kan udbedre fejlen, skal det meddeles til arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten.


Arbejdsmiljøorganisationen
Der er i VINGSTED hotel & konferencecenter oprettet en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Formålet er b.la at understøtte ledernes og medarbejdernes arbejdsmiljøindsats via etableringen af en formel arbejdsmiljøorganisation.

Medlemmer af og hvorledes arbejdsmiljøorganisationen er organiseret kan til enhver tid ses i Arbejdspladsmiljømappen, som står i i Personalestuen.

I arbejdsmiljøorganisationen tænkes kontinuerligt i sikkerhed, og en vigtig og primær opgave er forebyggelse af arbejdsulykker i VINGSTED hotel & konferencecenter.


Arbejdsmiljø i øvrigt
APV
Der gennemføres løbende revurderinger af virksomhedens skriftlige APV.
Den indeholder en kortlægning af de påvirkninger, de ansatte bliver udsat for, og om det er muligt at forbedre arbejdspladsen. Se APV i Arbejdspladsmiljømappen, som står i Personalestuen.


Trivselsundersøgelse
Der gennemføres årlige trivselsundersøgelser, hvor formålet er bredere end APV'en. Deres mål er både at gavne den enkelte medarbejders sundhed og den fælles opgaveløsning. Blandt andet ved at fokusere på gode samarbejdsrelationer og arbejdsforhold.


Fraværssamtale
VINGSTED hotel & konferencecenter vil gennem omsorg og støtte til medarbejdere, der bliver ramt af sygdom, arbejde for at fastholde virksomheden som en velfungerende arbejdsplads med et lavt sygefravær. Målet er at forblive en socialt ansvarlig arbejdsplads, der aktivt nedbringer og forebygger sygefraværet.

Medarbejdere med hyppigt sygefravær indkaldes til en fraværssamtale med ansvarlig afdelingsleder samt evt. direktøren.

Formålet med samtalen er at gøre medarbejderen opmærksom på, at Vingsted hotel & konferencecenter har bemærket fraværet, samt udarbejde en plan for at ned­bringe medarbejderens fravær og at afdække, om der er arbejdsmiljømæssige årsager til fraværet.


MUS samtale
Medarbejderudviklingssamtale (MUS) gennemføres hvert eller hvert andet år mellem medarbejder og afdelingsleder.

MUS er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed for at drøfte eget bidrag til arbejdspladsen og for lederen en mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel. En udviklingssamtale er på denne måde til gavn for både medarbejderen og for virksomheden. Der skabes grundlag for, at den enkelte medarbejder trives og fungerer, men også at medarbejderen og jobbet udvikler sig sammen og i overensstemmelse med begge parters ønsker og behov.


Sygeforsikring
Der er tegnet sygeforsikring for medarbejderne, således alle hurtigt kan komme i evt. behandling. Den betales delvis af medarbejderen selv.


Senior politik
Overordnede skal seniorpolitikken på VINGSTED hotel & konferencecenter give mulighed for at lave løsninger, der kan tilpasses den enkelte medarbejder og Vingsted hotel & konferencecenter i forening.

Et succeskriterium er, at den enkelte løsning er til gavn for både VINGSTED hotel & konferencecenter og den enkelte medarbejder.

VINGSTED hotel & konferencecenter ønsker at give medarbejdere mulighed for at tilrettelægge deres arbejde, så det passer sammen med resten af deres liv.

Når en medarbejder fylder 58 år, skal afdelingslederen gennemføre en samtale med medarbejderen, med henblik på hvilke planer den pågældende har for de nærmeste år, og hvorledes disse ønsker kan opfyldes på VINGSTED hotel & konferencecenter.

Vingsted 2020, CEO Mette Ravn